• 0850 251 4040


Teknik Verilerin Açıklamaları

Ülkenin ekonomik aktörleri tarafından üretilen mal ve hizmetlerin enflasyona göre düzenlenmiş değerindeki değişimi gösteren veridir. Büyüme verisi ekonomik aktivitenin en geniş kapsamlı ölçümüdür ve takip edilen en önemli verilerden bir tanesidir. Çeyreklik ve yıllık olarak açıklanır.

Büyüme verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

O dönem içerisinde ithal edilen ürünler ile ihraç edilen ürünlerin değerleri arasındaki farktır. Ticaret dengesinin pozitif olması ihraç edilen ürünlerin ithal edilen ürünlerden daha fazla olduğu anlamına gelir ki bu da o ülkenin ürettiği malları yurt dışına satabilmesi demektir.

İhracat talebi ile para talebi arasında sıkı bir ilişki vardır, çünkü yabancıların diğer ülkelerin mallarını alabilmeleri için o ülkelerin para birimlerine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında ihracat talebi, yerli üreticilerin üretimlerini fiyatlamalarını da etkileyen önemli bir faktördür.

Ticaret Dengesi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Cari hesap kısaca ulusal tasarruflar ile ulusal yatırımlar arasındaki farktır. Ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret, hizmetler, yatırım gelirleri ve cari transferler dengelerinin toplamına eşittir. Cari denge verisi direkt olarak para talebi ile ilişkili bir veridir. Bir ülkede cari fazla verilmesi, yabancıların yerli ülkede daha fazla ticaret yapabilmek adına yerli ülke para birimine olan taleplerinin arttığının bir göstergesidir.

Cari Denge verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Tüketici fiyat endeksi, tüketiciler tarafında satın alınan mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini gösteren bir veridir. Bir ülkenin enflasyonunun büyük kısmını tüketici fiyat endeksi oluşturur. Enflasyon ise ilgili ülkenin para biriminin değeri ile direkt olarak ilişkilidir. Şöyle ki; ekonomide para arzı arttığında ülkenin parası değer kaybeder, fiyatlar artar ve faizler düşer.

Merkez Bankaları ise bu durumda yüksek fiyatlarla başa çıkabilmek için faizleri yükseltmek durumunda kalırlar. Dolayısı ile enflasyonun ilk etkisi paranın değer kaybı olsa da ikincil etkisi faizlerin yükselmesidir.

Enflasyonun ilk etkisi ülke parasının değer kaybetmesi olduğundan dolayı, enflasyon verilerinin ilk başta, genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için kötü
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için iyi

Fakat bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda, bu etki tam tersine dönebilir. Örneğin parasal genişleme. Parasal genişleme uygulmasının temel amacı, ülkedeki talebi ve tüketimi artırarak enflasyon yaratmaktır. Bir ekonomide parasal genişleme uygulaması mevcut ise, beklentilerden yüksek gelen bir enflasyon oranı, o ülkenin Merkez Bankası’nın parasal genişleme hamleleri açısından tedbirli davranacağı ve mevcut parasal genişleme uygulamasının sonuç verdiği anlamına geldiğinden dolayı ülke parası üzerine olumlu etkiler yaratabilir.

Tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi gösteren veridir. Ancak, çekirdek TÜFE hesaplanırken gıda, enerji, alkol ve tütün ürünleri hesaplama dışında tutulur.

Enflasyonun ilk etkisi ülke parasının değer kaybetmesi olduğundan dolayı, enflasyon verilerinin ilk başta, genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için kötü
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için iyi

Fakat bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda, bu etki tam tersine dönebilir. Örneğin parasal genişleme. Parasal genişleme uygulmasının temel amacı, ülkedeki talebi ve tüketimi artırarak enflasyon yaratmaktır. Bir ekonomide parasal genişleme uygulaması mevcut ise, beklentilerden yüksek gelen bir enflasyon oranı, o ülkenin Merkez Bankası’nın parasal genişleme hamleleri açısından tedbirli davranacağı ve mevcut parasal genişleme uygulamasının sonuç verdiği anlamına geldiğinden dolayı ülke parası üzerine olumlu etkiler yaratabilir.

Üretici fiyat endeksi, üreticiler tarafından satılan mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini gösteren bir veridir. Üreticilerin sattıkları mal ve hizmetlere yüksek fiyatlar vermeleri, tüketicilerin daha yüksek fiyatlara maruz kalmalarına neden olacağından dolayı üretici fiyat endeksi de enflasyonun öncü bir göstergesidir diyebiliriz.

Enflasyonun ilk etkisi ülke parasının değer kaybetmesi olduğundan dolayı, enflasyon verilerinin ilk başta, genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için kötü
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için iyi

İşsizlik oranı, bir ekonomide çalışmaya gönüllü olmasına rağmen iş bulamayan yetişkinlerin toplam iş gücü ( çalışanlar + işsizler ) içerisindeki oranını gösteren bir veridir.

İşsizlik oranı (%) = (İşsiz kişi sayısı / Toplam iş gücü) x 100

Bir ekonomideki işsizlik oranının artması, o ekonominin sahip olduğu iş gücünü optimum düzeyde kullanamaması anlamına geldiğinden dolayı o ülke için olumsuz bir senaryodur.

İşsizlik Oranı verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için kötü
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için iyi

Geride bırakılan ay boyunca istihdam edilen kişi sayısındaki değişimi gösteren veridir. Aylık olarak açıklanan istihdam değişimi verisi, tüketici harcamalarının ne boyutta olduğuna yönelik ip uçları vererek ekonominin gidişatı ile ilgili öngörüye sahip olunmasına yardımcı olur.

İstihdam Değişimi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Geride bırakılan hafta boyunca işsizlik sigortası için ilk defa başvuruda bulunmuş kişi sayısındaki değişimi ifade eden veridir.

İşsizlik başvurusunda bulunan kişi sayısındaki değişim, ekonominin gidişatı ve istihdamın sağlamlığı açısından oldukça önemli bir veridir. Haftalık işsizlik başvuruları verisi genellikle “geç açıklanan” bir veri olarak görülmesine rağmen yine de ekonominin sağlığı açısından yol gösterici bir datadır çünkü tüketici harcamaları iş piyasasının koşulları ile yüksek oranda ilintilidir.

Haftalık İşsizlik Başvuruları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için kötü

Geride bırakılan ay boyunca işsizlik sigortası için ilk defa başvuruda bulunmuş kişi sayısındaki değişimi ifade eden veridir.

Aylık İşsizlik Başvuruları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için kötü
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için iyi

Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi, ekonomik takvimlerde piyasaları en çok etkileyen verilerden biridir. Bir önceki aya ilişkin istihdamdaki değişimi gösteren bu veriye tarım sektöründe ve devlet dairelerinde çalışan kişiler dahil edilmez. Bunun sebebi, veriyi mevsimsel etkilerden arındırmak ve daha somut bir sonuç elde etmektir.

Bu veri bir istihdam verisi olduğunda dolayı, verinin beklentilerden yüksek gelmesi beklentilerin üzerinde istihdam sağlandığı anlamına geleceğinden ilgili ülke parası için olumlu etkiye sahiptir. Diğer taraftan, verinin beklentilerden düşük gelmesi, bir önceki dönemde beklentilerin altında istihdam sağlandığı anlamına geleceğinden dolayı ilgili ülkenin parası üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

ADP tarım dışı istihdam verisi, ABD’de özel sektörün tarım dışı istihdam verisi olup tarım ve kamu sektörü haricinde çalışan kişilerin sayısındaki değişimi gösteren veridir. Tarım Dışı İstihdam verisinden bir gün önce açıklanması nedeniyle piyasa tarafından bu verinin öncü göstergesi olarak görülür. Ancak her zaman ADP tarım dışı ve tarım dışı istihdam verileri birbirini tutmayabilir. ADP verisinde artış görürken tarım dışı istihdam verinde azalış görmemiz mümkündür.

ADP Tarım Dışı İstihdam değişimi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

PMI ( Purchasing Manager’s Index – Satın Alma Endeksi), Markit Group ve Institute for Supply Management tarafından üretilen ve şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ve hizmet satın alma eğilimlerini gösteren bir veridir.

PMI Endeksinin önemli bir veri olmasının en büyük sebebi ekonomik refahın öncü bir göstergesi olmasıdır. İş dünyası, piyasa koşullarına anında reaksiyon verir ve şirketlerin satın alma müdürleri genellikle ekonominin gidişatı ile ilgili en güncel ve en kapsamlı bilgiye sahip olan kişilerdir. Dolayısı ile PMI endeksi verileri, ülkelerin para birimleri açısından önemli verilerdir.

PMI verilerinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalatçılar tarafından gerçekleştirilen satışların toplam değerindeki değişimi ifade eder. İmalat sektörünün piyasa koşullarından direkt olarak etkilendiğini göz önünde bulundurursak, imalat satış hacimlerindeki bir değişim, ilerleyen periyodlarda harcama, istihdam ve yatırım gibi alanlarda yaşanabilecek değişimlerin öncü bir göstergesi niteliğindedir.

İmalat Satışları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Perakende satışlardaki değişimi gösteren veridir. Perakende satışlar, ekonomik aktivitenin büyük kısmını oluşturan tüketici harcamalarının temel ölçüsüdür. Dolayısı ile perakende satışların artması, ekonominin iyileşmesine işaret ettiğinden ilgili ülkenin parasının değer kazanmasına neden olacaktır.

Perakende Satışlar verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Otomobil satışları haricindeki perakende satışların değişimini gösteren veridir. Otomobil satışları toplam perakende satışların %20’sini oluşturur fakat oldukça düzensiz ve yanıltıcı bir veri olduğundan dolayı genel satış trendini bozucu etki yaratmaktadır. Bu nedenle perakende satış verisinin yanısıra, otomobil sektörünün hariç tutulduğu bir de çekirdek perakende satış verisi yayınlanır.

Çekirdek Perakende Satışlar verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Oturmaya elverişli konutların bir önceki aya ilişkin yıllık olarak hesaplanmış satış miktarıdır. Ancak bu verinin içinde yeni yapılan sıfır konutların satışları girmez. Bu veri hali hazırda var olan konutların ikinci el satışını kapsamaktadır.

Güncel konut satışları verisi, ekonominin sağlığı açısından yol gösterici bir ekonomik göstergedir çünkü bir konutun satışı ekonomide birden fazla mekanizmayı tetikleyerek zincirleme bir etki yaratır. Konut sahipleri tarafından yapılan restorasyon çalışmaları, finansal bir banka tarafından satılan mortgagelar ve işlemleri uygulamaya koyması için tutulan aracılar vb gibi...

Güncel konut satışları ve yeni konut satışları verilerini birbirinden ayıran fark, konutların yeni veya eski oluşudur. Yeni yapılan konutlardaki satış miktarının artması her zaman ekonominin iyiye gittiğine işaret ederken, güncel konut satış miktarının artması bazen hane halkının nakit ihtiyacı içerisine girdiği izlenimi doğurabilir.

Güncel Konut Satışları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Yeni yapılan sıfır konutların bir önceki aya ilişkin yıllık olarak hesaplanmış satış miktarıdır. Yeni konut satışları verisinin ekonomik bir gösterge olarak taşıdığı önem sebebi güncel konut satışları verisininki ile aynıdır. Ancak bu iki veriyi birbirinden ayıran fark, Güncel Konut Satışları verisinin açıklamasında da bahsettiğimiz gibi, konutların yeni veya eski oluşudur. Yeni yapılan konutlardaki satış miktarının artması her zaman ekonominin iyiye gittiğine işaret ederken, güncel konut satış miktarının artması bazen hane halkının nakit ihtiyacı içerisine girdiği izlenimi doğurabilir.

Yeni Konut Satışları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Yapımına bir önceki ay başlanan yeni konutların yıllık olarak hesaplanmış miktarıdır.

Konut başlangıçları verisi, Yapı İzinleri verisi ile oldukça ilişkili bir veri olduğundan ve bir konutun yapılmaya başlanmasından önce ilk başta yapım izni alınması gerektiğinden dolayı, Konut Başlangıçları verisi genellikle Yapı İzinleri verisinin gölgesinde kalır.

Konut başlangıçları verisi, ekonomide geniş ve kapsamlı bir etki yarattığından dolayı, gidişata yönelik yol gösterici bir göstergedir. Örneğin, yapı inşaatlarından kaynaklanan istihdam ve bu inşaatlarda kullanılan hizmetler, ekonomiye olan etkilerden birkaçıdır.

Konut Başlangıçları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteren veridir. Veriye yeni inşaa edilmiş olan konutlar dahil edilmez. Bekleyen Konut Satışları verisi, Güncel Konut Satışları verisinden bir hafta sonra açıklanır ve konutların resmi olarak “satılmış” sayılmadan önceki birkaç hafta öncesine yönelik bir sinyal verdiği için daha ileriye dönük bir veri olarak kabul edilir.

Bekleyen Konut Satışları verisi, konut satışlarının ekonomide geniş bir zincirleme etki yaratmasından ötürü önemli bir veri olarak algılanır. Örneğin, yeni ev alan bir kişi evini onarmak için bir bankadan kredi alır ve bu olay ekonomidek ibirçok aktörü harekete geçirir...

Bekleyen Konut Satışları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi
Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalat sanayiinde çalışan satın alma müdürleri arasında yapılan anketlerin dağılımını bir endeks olarak bildiren veridir.

400 satın alma müdürü arasında yapılan bu ankette, katılımcılardan işsizlik, üretim, yeni siparişler, fiyatlar, stoklar, arz fazlası gibi iş koşulları hakkında bir ölçüm yapmaları istenir. Şirletlerin satın alma müdürleri, ekonomi ile ilgili en güncel ve ilintili fikirlere sahip olduklarından dolayı, ISM imalat endeksi verisi ekonomi gidişatı açısından oldukça önemli bir veridir.

Endeks 50’nin üzerinde ise ülke için olumlu, 50’nin altında ise ülke için olumsuz bir tablo oluşur.

ABD ISM İmalat Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalat sanayii haricindeki sektörlerde, yani hizmet sektörlerinde çalışan satın alma müdürleri arasında yapılan anketlerin dağılımını bir endeks olarak bildiren veridir. Endeksin 50’nin üzerinde olması endüstrinin geliştiğine işaret ederken, 50’nin altındaki veri endüstride bir daralmaya işaret eder. 400 satın alma müdürü arasında yapılan bu ankette işsizlik, üretim, yeni siparişler, fiyatlar, stoklar, arz fazlası gibi iş koşulları hakkında bir ölçüm yapmaları istenir.

ABD ISM imalat dışı endeksi, işyerlerinin piyasa koşullarına hemen uyum sağlaması - piyasadaki hareketlenmelere karşı çabuk aksiyon alması ve satım alma müdürlerinin şirketlerin ekonomi ile ilgili en güncel ve ilintili görüşlere sahip olmaları nedeniyle, ekonominin gidişatı açısından önemli bir veridir.

ABD ISM İmalat Dışı Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Almanya’daki endüstriyel yatırımcıların ve analistlerin arasında yapılan anketlerin dağılımını bir endeks olarak gösteren veridir. 275 yatırımcı ve analist arasında yapılan ankette, katılımcılardan Euro Bölgesi’nin 6 aylık ekonomik görünümünü oylamaları istenir. Almanya Avrupa’nın en büyük ve lokomotif ülkesi olmasından dolayı ZEW anketi daha çok Almanya üzerine yoğunlaşmıştır.

Anketin yapıldığı yatırımcı ve analistler, işleri gereği piyasa ve ekonomi ile ilgili oldukça bilgi sahibi ve ekonomik değişikliklere karşı hassas olduklarından dolayı, ZEW anketi gelecekteki ekonomik aktivitelerin bir sinyali olarak algılanabilir.

Almanya ZEW Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalatçılar, madenciler ve altyapı hizmetleri tarafından üretilen ürünlerin enflasyona göre düzenlenmiş değerindeki değişimi gösteren veridir. Ancak, madencilik ve altyapı hizmetleri, toplam üretimin yaklaşık %20’sini oluşturduğundan dolayı bu verinin İmalat Üretim verisinin gölgesinde kaldığı söylenebilir.

Üretimin konjonktür dalgalanmalarına karşı çabuk reaksiyon göstermesi ve gelir, işsizlik gibi tüketici koşullarıyla bağlantılı olması nedeniyle, endüstriyel üretim verisi ekonomik gidişat açısından önemli bir veridir.

Endüstriyel Üretim verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalatçılar tarafından üretilen ürünlerin enflasyona göre düzenlenmiş değerindeki değişimi gösteren veridir. İmalat üretim, toplan endüstriyel üretimin yaklaşık %80’ini oluşturur ve bu verinin piyasa üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Üretimin konjonktür dalgalanmalarına karşı çabuk reaksiyon göstermesi ve gelir, işsizlik gibi tüketici koşullarıyla bağlantılı olması nedeniyle, imalat üretim verisi ekonomik gidişat açısından oldukça önemli bir veridir.

İmalat Üretim verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Geride bırakılan hafta boyunca ticari şirketlerin stoklarında bulundurdukları ham petrol varillerinin sayısındaki değişimi gösteren veridir.

Bu verinin istikrarlı bir etkisi yoktur. Enflasyonist baskı da, büyüme işareti olarak da algılanabilir. Genellikle petrol fiyatları üzerinde direkt etkisi vardır ki petrol fiyatları da küresel anlamda enflasyon ve büyüme üzerinde önemli etkiye sahiptir. Envanterlin düşüş göstermesi arzdaki azalış anlamına geldiğinden dolayı petrolün değerini arttırırken, envanterlerin yüksek gelmesi arz fazlası anlamına gelir ve petrolün değerini düşürür.

Tüketiciler arasında yapılan anketlerin dağılımını bir endeks olarak bildiren veridir. Tüketici Güveni verisi tüketici harcamaları açısından oldukça önemli ve yol gösterici bir veridir çünkü ekonomiye olan güven arttıkça tüketim artacak ve ekonomi canlanacaktır.

Tüketici Güveni Verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bu anket, tüketicilerin ekonomik koşullar doğrultusunda aylık para harcama konusundaki tutumlarını ve ekonominin genel durumuna karşı güvenlerini ölçen bir ankettir.

Michigan Tüketici Güveni verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Yatırımcılar ve analistler arasında yapılan ve Avrupa ekonomisine ve Avrupa ekonomisinin geleceğine duyulan güveni ölçen anketlerin dağılımını bir endeks olarak gösteren veridir.

Yatırımcılar ve analistlerin meslekleri gereği ekonomik faktörler açısından oldukça bilgili olmaları sebebiyle, Avrupa Sentix Yatırımcı güveni verisi ekonominin geleceği açısından oldukça önemli bir veridir ve ekonominin gidişatı açısından ileriye dönük bir sinyal olarak da kullanılır.

Avrupa Sentix Yatırımcı Güveni verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Gesellschaft für Konsumforschung (Society for Consumer Research) tarafından tüketiciler arasında yapılan anketin sonucunu gösteren veridir. GFK tüketici güveni verisi, tüketicilerin ekonominin gidişatına karşı duyduğu güveni yansıttığı için önemli veriler arasında gösterilir.

Almanya GKF Tüketici Güveni verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalatçılar tarafından verilen yeni satın alma siparişlerinin miktarındaki değişimi gösteren veridir.

Fabrika Siparişleri verisi, üretimi ölçmek adına oldukça önemli bir veridir çünkü satın alma siparişlerindeki artış, imalatçıların siparişlerini karşılamaları için daha çok faaliyet gösterecekleri anlamına gelir.

Fabrika Siparişleri verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Institute for Economic Research (IFO) tarafından imalatçılar, inşaatçılar, toptancılar ve perakende satışçılar arasında yapılan anketin bileşik endeksini gösteren veridir.

IFO İş Ortamı Endeksi oldukça geniş ve kapsamlı bir anket olduğundan dolayı, IFO iş ortamı endeksi verisinin sonuçları önem arz eder. Ekonomi genelindeki yatırım, istihdam ve harcamalar gibi önemli makro değişkenlerin gidişatına ilişkin erken sinyaller vermesi de, bu veriyi önemli kılan diğer etmenlerden birisidir.

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Confederation of British Industry (CBI) tarafından, imalatçılar ve perakende satışçılar arasında yapılan anketin bileşik endeksini gösteren veridir. 0’ın üzerindeki veri yüksek satış hacmini, 0’ın altındaki veri ise düşük satış hacmini gösterir.

Perakendeciler ve imalatçılar tüketici harcamalarından direkt olarak etkilendikleri için, CBI gerçekleşmiş satışlar verisi tüketici harcamalarını yansıtan önemli verilerden bir tanesidir.

İngiltere CBI Gerçekleşmiş Satışlar verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Confederation of British Industry (CBI) tarafından imalatçılar arasında yapılan anketin bileşik endeksini gösteren veridir. Bu anket yaklaşık 550 imalatçı arasında gerçekleştirilir ve ankette imalatçılardan gelecekteki 3 ay için sipariş hacmindeki beklentilerini numaralandırmaları istenir. Bu anketin sonucuna göre 0’ın altındaki veri düşük sipariş hacmi beklentisini ifade ederken 0’ın üzerindeki veri ise sipariş hacminde yükseliş beklentisi olduğunu ifade eder.

İmalatçılar tüketici harcamalarından direkt olarak etkilendikleri için, CBI endüstriyel sipariş beklentileri verisi tüketici harcamalarını yansıtan önemli verilerden bir tanesidir.

İngiltere CBI Endüstriyel Sipariş Beklentileri verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Nationwide İnşaat Topluluğu tarafından desteklenen ve mortgage kredisiyle alınmış olan konutların satış fiyatlarındaki değişimi gösteren veridir. Bu veri, İngiltere’deki konut enflasyonunun belirlenebilmesi açısından ikinci en erken açıklanan rapordur. Artan konut fiyatları yatırımcıları çektiğinden ve sanayi aktivitesini teşvik ettiğinden dolayı, Nationwide HPI verisi konut sektörünün gidişatını göstermesi açısından önemli bir veridir.

İngiltere Nationwide Konut Fiyat Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri

İmalatçıların verdikleri dayanıklı mal siparişlerindeki değişimi gösteren veridir. Veri, ulaşım kalemlerini içermez.

Dayanıklı mal siparişleri verisi incelenirken, çekirdek veriye daha fazla önem verilir çünkü bu veride uçak, hava taşıtı gibi ulaşım kalemleri dahil edilmez. Ulaşım kalemlerindeki değişim genellikle düzensiz ve yanıltıcı olduğundan dolayı, bu kısmın göz ardı edilmesi daha verimli bir sonuç elde edilmesini sağlar.

Çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi, ABD’deki üretime yönelik yol gösterici bir veridir çünkü siparişlerdeki artış imalatçıların üretimi artıracağı ve ekonominin canlanacağı anlamına gelmektedir.

ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

KOF, Almanca “Konjunkturforschungsstelle” (Konjontür Dalgalanmaları Araştırma Enstitüsü) kelimesinin kısaltılmış halidir. KOF ekonomik göstergesi, bankacılık güveni, üretim, verilen yeni siparişler, konut sektörü ve tüketici güveni ile ilgili 12 temel ekonomik göstergeden oluşan bir bileşik endekstir.

İsviçre KOF Ekonomik Göstergesi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Bankacılık sistemine likidite sağlayan finansal araçların faiz oranlarına ilişkin verilen kararları içerir. Kısa vadeli faiz oranları ülke para birimi değerinin en temel belirleyicilerinden birisidir. Yatırımcıların diğer gösterge ve raporları incelemelerinin temel sebebi de zaten faiz oranlarının ne şekilde değişebileceğini kestirebilmektir.

Faiz Oranı Kararı verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Yeni inşaatların yapımına ilişkin olarak verilen ruhsat satışındaki değişimi gösteren veridir. Yapı ruhsatı almak bir inşaata başlamak için atılması gereken ilk adım olduğundan dolayı, yapı ruhsatları verisi gelecek dönemlere ilişkin inşaat sektörü aktivitesine yönelik sağlam bir ölçüttür.

Yapı Ruhsatları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

National Institute of Economic and Social Research (NIESR) tarafından çeyreklik olarak hesaplanan ve aylık olarak yayınlanan büyüme tahmini verisidir. Geride bırakılan üç aylık dönem içinde üretilen mal ve hizmetlerin değerindeki değişim tahminidir.

NIESR GDP Tahmini verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Uluslararası kurumsal yatırımcıların ve analistlerin arasında yapılan ve ekonomik görünüm hakkında sorular soran anketlerin dağılımını bir endeks olarak gösteren veridir. Bu ankette İsviçre’nin 6 aylık ekonomik görünümünü oylamaları istenir. Yatırımcıların ve analistlerin ekonomik koşullar ile ilgili oldukça donanımlı kişiler olmalarından dolayı İsviçre ZEW Ekonomik Beklentiler ekonomik geleceğe ilişkin sağlıklı bir sinyal olarak algılanabilir.

0’ın üzerinde gelen veri iyimserliğe işaret eder. 0’ın altında gelen veri ise kötümserliği simgeler.

İsviçre ZEW Ekonomik Beklentiler verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

New York’taki imalatçılar arasında yapılan anketin bileşik endeksini gösteren veridir. Yaklaşık 200 imalatçının katıldığı bu ankette katılımcılardan genel iş koşulları ile ilgili bir değerlendirme ve puanlama yapmaları istenir.

İş ortamının piyasa koşullarına hemen uyum sağlaması ve bu konu ile ilgili duyarlılıkların değişmesinin harcama, istihdam ve yatırım gibi değişkenlerle ilgili geleceğe yönelik sinyaller içermesi nedeniyle bu veri ekonomik gidişatın yorumlanması açısından önemlidir.

0’ın üzerinde gelen veri, gelişen ekonomik koşulların habercisiyken 0’ın altında kalan veri kötüleşen koşulları ifade eder.

ABD New York İmalat Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Philadelphia’daki imalatçılar arasında yapılan anketin bileşik endeksini gösteren veridir. Philadelphia’da faaliyet gösteren yaklaşık 250 imalatçı arasında yapılan bu ankette katılımcılardan genel iş koşulları ile ilgili bir değerlendirme yapmaları istenir. Philadelphia FED imalat endeksi verisi harcama, istihdam ve yatırım gibi ekonomik değişkenlerin gelecekteki değişimleri hakkında bir öngörü yaratması açısından önemlidir.

Endeks 0’ın üzerinde ise olumlu, 0’ın altında ise olumsuz bir tablo oluşur.

Philadelphia FED İmalat Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalatçılar, madenciler, ve kamu hizmetleri tarafından kullanılan kaynakların yüzdesel oranını gösteren veridir. Kapasite kullanım oranı verisi talep enflasyonunun öncü göstergelerinden birisidir çünkü üreticiler tam kapasite düzeyine yaklaştıklarında fiyatları artırma eğilimine girerler. Yüksek fiyatlar yüksek maliyetlere neden olacağından dolayı bu durum tüketicileri de olumsuz etkileyecektir.

Kapasite Kullanım Oranı verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Geride bırakılan ay boyunca, British Bankers’ Association (BBA) tarafından onaylanan mortgage kredisi başvurularının sayısını gösteren veridir. British Bankers’ Association İngiltere’de verilen mortgage kredilerinin %65’ine sahip büyük bankaları temsil eden bir kurumdur.

İngiltere BBA Mortgage Oanyları verisi konut piyasasındaki talebi ölçmek açısından önemli bir veridir çünkü konut alımlarının büyük bir kısmı mortgage kredileri ile finanse edilmektedir. Bu sebepten dolayı mortgage onayları verisi piyasaya giren ve maddi durumu görece daha iyi olan alıcıların oranını gösterme konusunda öncü bir veridir.

İngiltere BBA Mortgage Onayları verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

Richard Ivey School of Business tarafından yaklaşık 175 satın alma müdürü arasında yapılan anketin dağılım endeksini gösteren veridir. Müdürler sektörlere ve sektörlerin coğrafi dağılımına göre seçilir ve bu veri ekonominin bir bütün olarak yansıtılmasını amaçlar. Bu ankette müdürlere istihdam, üretim, yeni siparişler, fiyatlar ve stoklar gibi güncel iş koşulları ile ilgili bilgiler vermeleri istenir.

50’nin üzerinde gelen veri sanayinin genişlediği anlamına gelirken, 50’nin altında gelen veri ise sanayideki daralmayı ifade eder.

Kanada Ivey PMI Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü

İmalatçılar tarafından satın alınan hammaddelerin fiyat değişimlerini gösteren veridir. İmalatçılar tarafından ödenen yüksek hammedde fiyatları, daha sonrasında yüksek maliyet sebebiyle tüketicilere yansımaktadır. Bu sebepten dolayı hammadde fiyat endeksi verisi tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi niteliğindedir. Hammadde fiyatlarındaki artış, talepteki bir artışa işaret ettiğinden dolayı üretim açısından olumlu algılanmaktadır.

Kanada Hammadde Fiyat Endeksi verisinin genellikle aşağıdaki şekilde sonuç vermesi beklenir:

Açıklanan > Beklenti = Ülke parası için iyi

Açıklanan < Beklenti = Ülke parası için kötü • İletişim


  Nispetiye Cad. B3 Blok Kat 9
  Akmerkez Etiler / İSTANBUL

  Tel

  : 0850 251 40 40

  Faks

  : +90 (212) 282 09 98

  Email

  :


 • Takip EdinFXTCR.com web sayfasında sunulan finansal piyasalara dahil bilgiler genel nitelikte olup müşterilerin alım-satım kararlarını destekleyecek yeterli bilgi sadece bu sayfada bulunmayabilir. Yatrımıcılar işlem kararlarını verirken bu bilgiyi de göz önünde bulundurmak zorundadır.

Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız paranın tamamını kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutardaki miktarla işlemlerinizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir.


© FXTCR 2024
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız'daki amaçlarla sınırlı olmak üzere yasal mevzuata uygun çerezler kullanmaktayız. Daha fazla bilgi edinmek için Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz. Sitemize giriş yaparak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olursunuz.